Најновији чланци  

   

BROJ POSETILACA  

Danas423
Juče622
Ove nedelje4389
Ovog meseca18510
UKUPNO912669

   

SARADNICI  

   

REGISTRUJTE SE  

   

NA SAJTU  

We have 9 guests and no members online

   
2. USTAV REPUBLIKE SRBIJE.pdf
3. ZAKON O VOJSCI SRBIJE.doc
4. ZAKON PIO 2003.pdf
5. ZAKON O UDRUŽENJIMA.pdf
6. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.pdf
7. ZAKON O RADU.doc

8. ZAKON O INFORMISANJU.doc

POCETNA-STRANA2

 

АСОЦИЈАЦИЈА ПЕЗИОНИСАНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

АСОЦИЈАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- БЕОГРАД 2020. године -

На основу одредаба Закона о удруживању грађања Службени гласник Републике Србије бр. 51/09, Скупштина Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије, одржана дана 18. јануарa 2020. године, усвојила је

 

С Т А Т У Т

 

 

АСОЦИЈАЦИЈЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

 

 

I ОСНОВНА НАЧЕЛА

 

ЧЛАН 1.

Овим Статутом уређују се: циљеви и задаци Асоцијације; права и обавезе чланства и начин њиховог остваривања; организација и начин деловања Асоцијације; имовина Асоцијације и материјално - финансијска средства; стручна служба и прелазне и завршне одредбе.

 

ЧЛАН 2.

Асоцијација носи назив „Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србијеˮ скраћени назив (АППВС). Асоцијација има статус правног лица. Уписана је у Регистар удружења грађана Србије код одговарајућег Републичког органа.

Седиште Асоцијације је у Београду, ул. Борска 49.

 

ЧЛАН 3.

 Рад удружења је јаван.

Јавност рада утврђује се Статутом удружења.

 

 

ЧЛАН 4.

 Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србије (у даљем тексту Асоцијација), је ванстраначка; непрофитна, анационална, интересна, организација пензионисаних војних и цивилних припадника ЈНА, ТО, ВЈ, ВСиЦГ и ВС, ратних и мирнодопских војних инвалида, корисника породичних пензија наведених категорија, чија одласт остваривања циљева је: заштита интереса чланова и хуманитарни рад.

 

Асоцијација се бори за остваривање права свога чланства загарантованих Уставом, законима, прописима и уредбама државе Србије и међународним повељама о људским и грађанским правима (Општа декларација о људским правима, Пакт о људским правима, Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, Европска социјална повеља).

Асоцијацији могу приступити појединци, удружења као колективни члан и удружења пензионера, радника и свих осталих грађана Републике Србије чији су чланови свој радни век провели у органима, организацијама, институтима, предузећима и сличним друштвеним и државним субјектима који су везани или били везани, по било ком основу, за ЈНА, ТО, ВЈ, ВСиЦГ и Војску Србије (у даљем тексту за Војску).

 

ЧЛАН 5.

Асоцијација може да ступа у савезе и друге облике удруживања и да приступа међународним организацијама. О томе коначну одлуку доноси Главни одбор.

 

 ЧЛАН 6.

На принципима равноправности, узајамности и солидарности, Асоцијација сарађује са: удружењима војних пензионера; надлежним Фондом за социјално осигурање војних осигураника; Министарством одбране: Генералштабом и командама и јединицама Војске у свим гарнизонима где је Асоцијација организована; Удружењем пензионера Србије; Савезом удружења бораца: са свим Синдикатима у земљи и иностранству и са свим осталим, непрофитабилним, нестраначким и демократски оријентисаним удружењима грађана и са сличним међународним организацијама и Синдикатима у складу са програмским циљевима Асоцијације и позитивним Законима наше државе.

 

ЧЛАН 7.

 Асоцијација има свој печат, штамбиљ, меморандум, амблем, значку и заставу. Сви натписи на њима исписани су ћириличним писмом.

 

Печат је округлог облика са текстом: Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србије. У средини печата Београд.

 

Штамбиљ је правоугаоног облика. У првом реду, у средини има амблем Асоцијације, у другом реду стоји текст: Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србије, а у трећем реду стоји: „ број ________, а у четвртом реду: Дана _________ 20 __ годˮ.

Меморандум Асоцијације има у горњем левом углу Амблем, а у продужетку натпис: Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србије. Испод овог натписа је адреса Асоцијације и бројеви телефона одговорних лица.

 

ЧЛАН 8.

 Асоцијација делује на подручју Републике Србије.

 

 

II ЗАДАЦИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

ЧЛАН 9.

У остваривању и заштити интереса сопственог чланства Асоцијација има следеће задатке:

- бори се за афирмацију и поштовање, по највећим светским, хуманитарним и етничким нормама, људских и грађанских права својих чланова.

- бори се за формирање одговарајућег органа за учешће представника Асоцијације у његовом раду.

- покреће иницијативе, изграђује ставове и упућује захтеве и предлоге Закона или законских измена надлежним органима државе Србије поводом питања битних за подизање, на квалитативно виши ниво, друштвеног, економског, социјалног положаја свога чланства, која се уређују законским и другим прописима.

- залаже се за учешће у управљању органима одговарајућег ПИО, бори се за обавезно и редовно усклађивање пензија и других облика новчаних накнада свога чланства и за спречавање доношења било каквог Закона или Уредбе који би нарушавали принцип обавезног и редовног усклађивања пензија и плата.

- својим активностима покушава да утиче на надлежне државне органе да се доносе такви законски прописи који ће гарантовати да инвалиднине ратних и мирнодопских војних инвалида и инвалида рада не смеју бити мање од просека плата професионалних припадника Војске, посебно не оним инвалидима који немају других прихода осим инвалиднине, а који су због инвалидности спречени да се баве било којим радним активностима и за редовно усклађивање инвалиднина са кретањима плата професионалних припадника Војске.

- у сарадњи са Министарством одбране и осталим органима државе Србије, борити се за остваривање и потпуну заштиту грађанских, социјалних, пензионих, друштвених, економских, стамбених и осталих имовинских и других права чланства. Асоцијација на територији бивших југословенских Република које су принудно напустили, у духу међународних конвенција и повеља.

- залаже се за редовну исплату пензија, инвалиднина и других примања регулисаних Законима, Правилницима, Одлукама и Уредбама.

- залаже се за укључивање органа и појединаца - чланова Асоцијације у изради планова стамбене изградње, изради Правилника о подели и додели станова.

- залагање за убрзано решавање стамбене проблематике ангажовањем дела средстава стечених продајом војне имовине, наплатом вишка стамбеног простора и ангажовањем других, планских, прихода за стамбену изградњу.

- залагање за стриктно поштовање Правилника о стамбеном збрињавању пензионисаних припадника Војске.

- залагање за виши ниво здравствене сигурности и заштите корисника војних пензија.

- залагање за одговоран, некоруптиван, антинепотистички и непривилегован однос Војних здравствених установа (пре свега ВМА, Војних болница и Војно-медицинских центара) према припадницима корисника војних пензија, њиховим члановима породица, РВИ и МВИ.

- залагање за ефикаснију и, са болестима, усклађенији рад војно - здравствених установа и елиминисање рокова лекарских интервенција за болести које битно угрожавају животе пензионисаних припадника Војске, РВИ, МВИ и њихових чланова породица.

- залагање за стварање, далеко повољнијих услова, корисницима војних пензија, за коришћење војних одмаралишта и бањских лечилишта.

- залагање за враћање, у духу међународних закона и права о наслеђивању целокупне имовине пензионисаним припадницима Војске која се налази у одцепљеним Републикама.

- формирање интерног фонда Асоцијације за потребе свих чланова, и то путем донација, издвајања средстава од чланарине и других облика помоћи из којега пружати новчану и материјалну помоћ најугроженијим и оболелим члановаима Асоцијације.

- организује међународну сарадњу са сличним асоцијацијама, и удружењима на начелима равноправности и солидарности.

 

III НАЧИН РАДА И ДЕЛОВАЊА АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

ЧЛАН 10.

У свом раду Асоцијација ће строго поштовати:свој Статут и Програм, Устав и Законе државе Србије.

ЧЛАН 11.

Поштујући јавност рада у остваривању интереса у заштити права свога чланства, Асоцијација користи сва демократска, легална и легитимна средства и методе деловања и борбе. Нека од тих средстава и метода су:

- саопштењима за јавност која ће издавати, Председник Асоцијације и носиоци функција, по одобрењу и уз сагласност Главног одбора Асоцијације;

- тематске конференције за штампу,

- тематске расправе, сучељавања и трибине,

- тематске расправе, сучељавања и трибине на средствим јавног информисања локалног, покрајинског и републичког карактера (Радио и ТВ станице).

 

ЧЛАН 12.

 Ради позивања чланства на разне облике манифестација и у циљу објективности информисања свога чланства и грађана о облицима, методама и резултатима рада Асоцијације, Асоцијација ће, чим за то буде стекла материјалне услове, сама или у сарадњи са неким од удружења, организација издавати јавно гласило, или са неком од информативних кућа одговарајући споразум о таквој врсти делатности, што ће се регулисати посебном одлуком, овим Статутом одређених Органа управљања Асоцијацијом.

 

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНСТВА

 

ЧЛАН 13.

 Члан Асоцијације може бити сваки пензионисани војни и цивилни припадник Војске, ратни војни инвалид, мирнодопски војни инвалид, корисници породичних пензија наведених категорија и свако друго лице са територије државе Србије које прихвата Статут, циљеве, програмске задатке, методе и облике рада Асоцијације, а које попуни и потпише Приступницу.

 

ЧЛАН 14.

Права и дужности члана Асоцијације су да:

- бира и буде биран у органе Асоцијације;

- непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, и посредно, преко органа Асоцијације, о свим питањима битним за рад и функционисање Асоцијације;

- равноправно, са другим члановима, учествује у остваривању циљева Асоцијације;

- предлаже, на Скупштини или преко чланова Главног одбора и одбора осталих нивоа организовања Асоцијације, у складу са циљевима и задацима Асоцијације, проблеме које треба решавати као и методе, облике и време решавања истих;

- користи права које Асоцијација остварује за своје чланове, као и помоћ у остваривању законом прописаних права из свих области којима се Асоцијација бави;

- користи помоћ из интерних фондова Асоцијације;

- користи помоћ у остваривању њихових права која имају по основу закона;

- право да буде информисан о раду Асоцијације;

- придржава се и делује у складу са одредбама Статута и Програма и спроводи одлуке и закључке органа Асоцијације;

- остварује увид у рад органа Асоцијације и покреће питања квалификованости, квалитета рада и одговорности у раду, изабраних представника и носилаца функција у органима Асоцијације;

- чува и брани углед Асоцијације у средини, и ван ње, у којој живи и ради;

- плаћа, Статутом, предвиђену чланарину.

 

ЧЛАН 15.

За члана Председништва, Главног одбора, Председника и потпредседника Скупштине, Надзорног и Статутарног одбора и сличних органа на осталим фнивоима организовања Асоцијације не може бити биран члан Асоцијације који се налази на руководећој функцији у државно-управним органима и организацијама. У случају да члан Асоцијације, током трајања мандата, буде изабран на функцију у државно-управној организацији, аутоматски му престаје мандат на функцији у Асоцијацији.

 

Члан Асоцијације, или члан Управних органа Асоцијације који је члан неке политичке партије или се налази у њеном руководству не сме, ни у ком случају, спроводити политику своје партије у редовима Асоцијације нити сме пропагирати програм своје партије. Уколико се огреши о овај став, аутоматски бива искључен из Асоцијације на првој наредној седници одговарајућег органа руковођења Асоцијацијом.

 

ЧЛАН 16.

Чланство у Асоцијацији престаје:

- иступањем,

- у случају смрти, и

- искључењем.

 

 

 

ЧЛАН 17.

Члан Асоцијације може иступити из Асоцијације достављањем, Одбору организације у чијем је саставу евидентиран, лично или преко поште, писане изјаве о иступању, са навођењем истинитих разлога и узрока иступања. Наведене разлоге и узроке, одговарајући одбор мора детаљно изанализирати и закључке користити у сврху унапређења свога рада.

 

ЧЛАН 18.

Члан Асоцијације може бити искључен из Асоцијације због:

кршења програмских опредељења и одредби Статута; испољавања тоталне неактивости у ради и неучествовању, без оправдања, у највише три узастопне или шест у току једне године масовних манифестација Асоцијације, и због неплаћања чланарине, најмање три месеца уназад. Одлуку о искључењу доноси Главни одбор Асоцијације двотрећинским бројем гласова од надполовичног броја присутних састанку одбора. Против одлуке о искључењу, члан Асоцијације може поднети жалбу Скупштини.

 

Одлука по жалби коју донесе Скупштина је коначна.

 

Све инстанце које одлучују о жалби морају донети одлуку по истој у року од, најдуже месец дана.

 

 

V ОДГОВОРНОСТ, НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА, ИЗБОРИ, МАНДАТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА У АСОЦИЈАЦИЈИ

 

ЧЛАН 19.

Изабрани члан органа је одговоран за свој рад и рад органа у којем је изабран, самом органу у којем је изабран и органима који су га изабрали.

 

Одговорност члана и члана органа Асоцијације утврђује се на основу Правилника о дисциплинској одговорности, које доноси Главни одбор Асоцијације.

 

ЧЛАН 20.

 Органи Асоцијације одлучују на седницама. У свом раду поред седница, држе се и метода и начина деловања Асоцијације како је то прописано члановима 11. и 12. овог Статута. Седница је пуноважна ако јој присуствује две трећине од укупног броја изабраних чланова, а одлуке су пуноважне ако за њих гласа две трећине присутних. У одлучивању код једнаког броја гласова, гласање се понавља. У поновљеном случају се заказује нова седница.

 

ЧЛАН 21.

На седницу органа Асоцијације могу бити позвани представници органа свих оних асоцијација, удружења који подржавју програмска опредељења и циљеве Асоцијације и са којима Асоцијација сарађује, без права одлучивања, као и средства јавног информисања, али без права одлучивања.

 

ЧЛАН 22.

Редовни избори, за чланове органа и носиоце функција у Асоцијацију одржавају се сваке четири године.

 

Одлуку о спровођењу редовних избора доноси Главни одбор Асоцијације (одговарајући одбори на нижим нивоима организовања), најмање три месеца пре истека мандата изабраних органа.

 

ЧЛАН 23.

Ванредни избори, уколико је то неопходан услов за рад органа и организација Асоцијације, могу се обавити у току трајања мандата или на писани захтев 50 + 1 подружница. Одлуку о ванредним изборима на нивоу Асоцијације доноси Главни одбор онда када је испуњен услов из става 1. овог члана.

Ванредни избори неће бити одржани ако је до редовних избора остало мање од шест месеци.

 

ЧЛАН 24.

Гласање о избору Председника Асоцијације, чланова органа и носиоца функција у органима Асоцијације врши се у начелу јавно, осим ако Скупштина не одлучи да се гласа тајно.

 

Кандидат за носиоца најодговорнијих функција може бити само на једној кандидатској листи. За свако место које се бира може бити више кандидата, који се претходно морају изјаснити да прихватају кандидатуру. Тек изјашњавањем стичу право да буду на кандидатској листи, осим представника удружења које је колетивни члан који делегирају свог представника.

 

 

ЧЛАН 25.

Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена и имена кандидата.

 

Изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова од укупног броја чланова органа.

 

За кандидате који нису добили потребан број гласова из става 2. овога члана, спроводи се други круг гласања. За други круг гласања утврђују се кандидати (један више од потребног броја - броја који се бира) који су у првом кругу гласања добили највећи број гласова. У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова. Уколико у другом кругу гласања два, или више кандидата добију исту број гласова, изабран је кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први.

 

ЧЛАН 26.

Својство члана органа Асоцијације престаје због:

- истека мандата,

- престанком чланства у Асоцијацији,

- неоправданог одсуствовања са седнице, најмање три седница узастопно или шест седница у току једне године,

- подношењем оставке, без обавезе образложења и вођења расправе,

- опозивом од стране изборног тела, односно одговарајућег изборног органа,

- покушајем политизације Асоцијације или искоришћавања исте у политичке потребе странке чији је члан,

- осудом на безусловну казну затвора дужу од шест месеци,

- осудом на било коју казну за кривична дела: изазивања верске, расне и националне мржње; злоупотребе положаја у сврху личног богаћења, богаћења ближих и даљих чланова породице, непотизма, корупције и сл.; дела која угрожавају животе грађана и имовине; пљачке приватне, државне и друштвене имовине; непријатељског деловања и сл.

 

 ЧЛАН 27.

 Носиоцима функција у органима Асоцијације, функција престаје због:

- давање оставке,

- опозива,

- неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно или шест седница у току године,

- покушајем политизације Асоцијације или искоришћавања исте у политичке потребе странке чији је члан, и

- истека мандата.

ЧЛАН 28.

 Опозив чланова органа и носиоца функција у органима Асоцијације врши се због:

- непоштовања Програма и Статута Асоцијације

- неспровођења одлука органа Асоцијације, и

- наношења штете Асоцијацији својим деловањем.

 

ЧЛАН 29.

Предлог за опозив чланова органа и носиоца функција у Асоцијацији и за опозив својих представника у Асоцијацији може дати:

- орган Асоцијације у чијем је саставу представник Асоцијације на одговарајућем нивоу организовања,

- орган Асоцијације на територији у чијем је саставу представник Асоцијације,

- орган Асоцијације на одговарајућем нивоу организовања,

- орган Асоцијације на територији, и

- члан органа у које се врши функција.

 

О предлогу за опозив се расправља на седници органа у коме се врши функција. Прихватање предлога за опозив спроводи се тајним изјашњавањем. Одлука о опозиву је донета ако се за опозив изјасни више од половине укупног броја чланова органа.

 

Донета одлука из предходног става се доставља на увид и даљи поступак органу који је опозваног носиоца функције изабрао за члана органа.

 

У случају неизгласавања одлуке о опозиву, нови предлог за опозив може се поднети после шест месеци од дана доношења одлуке о неприхватању опозива.

 

ЧЛАН 30.

Истовремено са доношењем одлуке о престанку функције у органу Асоцијације из члана 28., доноси се одлука о именовању вршиоца дужности до избора новог носиоца функције.

 

ЧЛАН 31.

У случају да носилац функције није задовољан одлуком о опозиву, даље се поступа у складу са чланом 19. став 2. овог Статута.

ЧЛАН 32.

Асоцијација може иступити из било којег удружења, асоцијације, других облика удруживања са којима је склопила споразум - уговор о заједничком деловању и узајамној помоћи. Одлуку о иступању доноси највиши орган Асоцијације.

 

На седници органа Асоцијације на којој се расправља и доноси одлука о иступању из заједничког облика удруживања дефинисаног ставом 1. овога члана, обавезно се позива и овлашћени представник чланице заједничког удружења, Асоцијације.

 

Одлука о иступању мора бити донета најмање три месеца пре дана иступања, а ступа на снагу истеком тога рока.

 

VI ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗОВАЊА И ОРГАНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

ЧЛАН 33.

Асоцијација, као јединствена организација, организује се на територијалном принципу. Асоцијација има седиште у Београду, али може да на целој територији деловања оснива своје подружнице.

ЧЛАН 34.

Органи Асоцијације су:

- Скупштина,

- Главни одбор,

- Статутарни одбор.

 

Главни одбор чине:

- Председник Асоцијације, по функцији,

- Генерални секретар, по функцији,

- Изабрани чланови. и

- Представник удружења колективног члана.

 

ЧЛАН 35.

На нивоу Општине и Округа - Града, а ради лакшег, ефикаснијег и оперативнијег функционисања, може се формирати подружница. Услов за формирање подружнице на нивоу општине је 50 чланова Асоцијације, а на нивоу округа - града је две хиљаде чланова Асоцијације.

 

VII НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

ЧЛАН 36.

Скупштина је највиши орган Асоцијације и одржава се најмање једном годишње. Скупштину чине сви чланови Асоцијације. Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси Главни одбор Асоцијације најкасније три месеца пре одржавања. Ако Главни одбор у року не сазове скупштину она се сазива на предлог 1/3 подружница Асоцијације.

 

ЧЛАН 37.

 Скупштина усваја: Пословник о свом раду, Статут и његове измене и допуне, Извештај Главног одбора о раду Асоцијације, Годишњи финансијски извештај, одлучује о удруживању у савезе, о статусним променама Асоцијације, бира и разрешава заступника Асоцијације, Главаног, Надзорног и Статутарног одбора, доноси одлуку о престанку рада Асоцијације.

 

ЧЛАН 38.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од две трећине делегата. Одлуке Скупштине су пуноважне уколико се за њих изјасни више од половине присутних делегата.

 

ЧЛАН 39.

 Ванредна Скупштина се сазива на образложени захтев више од половине Општинских Асоцијација у којима је организована најмање половина од укупног броја чланова Асоцијације.

 

Одлуку о сазиву, саставу и дневном реду ванредне Скупштине Асоцијације, доноси Главни одбор Асоцијације.

 

Одлуку из става 2. овога члана може да донесе, на сопствену иницијативу и Главни одбор Асоцијације, уколико се за то изјасне две трећине свих чланова Главног одбора.

 

ЧЛАН 40.

 Главни одбор Асоцијације је највиши орган Асоцијације између два заседања Скупштине.

 

Главни одбор има 8 чланова.

ЧЛАН 41.

 Главни одбор је носилац реализације циљева и задатака Асоцијације дефинисаних у члановима 9. и 10. овога Статута. У том циљу ради и следеће:

- усваја Пословник о раду и друга нормативна акта неопходна за рад Одбора и за остваривање својих функција;

- усваја годишње Планове рада и извештаје о активностима Председништва између две седнице одбора;

- утврђује стратешке правце деловања свих органа Асоцијације на реализацији Програма Асоцијације, циљева и задатака дефинисаних Статутом и Годишњим плановима рада;

- доноси одлуку о организовању јавних расправа, трибина и сучељавања;

- утврђује предлоге Скупштинских докумената;

- формира Председништво и бира његове чланове из свог састава;

- доноси одлуке о информативном раду, издаваштву, научно-истраживачком раду за потребе Асоцијације;

- доноси одлуке о приступању одговарајућим Међународним удружењима, асоцијацијама и синдикалним организацијама, о избору својих представника у те организације и надзире рад својих представника;

- доноси Правилник о метеријално-финансијском пословању Асоцијације;

- доноси План прихода и расхода Асоцијације и интерних фондова при Асоцијацији и усваја годишњи Извештај о материјално-финансијском пословању Асоцијације;

- доноси одлуку о обележјима Асоцијације;

- доноси одлуку о донаторској сарадњи са одређеним организацијама, асоцијацијама, савезима, удружењима, предузећима, фирмама и сл.;

- одлучује о опозиву Председника Асоцијације између два заседања Скупштине;

- бира Председника Асоцијације између два заседања Скупштине, уколико се за то укаже потреба;

- доноси одлуку о формирању и организовању стручних служби, односно о начину решавања проблема везаних за стручне проблеме Асоцијације, и

- доноси Правилник о признањима у Асоцијацији;

- доноси Правилник о одговорности чланова Асоцијације и

- доноси и друге одлуке, ставове и закључке који су од посебног интереса у остваривању улоге и задатака Асоцијације.

 

ЧЛАН 42.

 Седнице Главног одбора сазива Председник Асцијације по Годишњем плану рада, а могу бити сазване и на захтев трећине чланова Главног одбора или на захтев Надзорног или Статутарног одбора.

ЧЛАН 43.

Надзорни одбор Асоцијације врши надзор над законитошћу финансирања, расподелом и употребом средстава чланарине и других прихода и средстава. Надзорном одбору морају бити доступна сва документа и сва лица неопходна за његов рад.

 

У вршењу надзора, надзорни одбор ради следеће:

- доноси сопствени Правилник о раду;

- доноси Годишњи план рада, за сваку годину у току мандата;

- свој Правилник и Годишњи план усклађује са Правилником и Планом рада Главног одбора;

- контролише периодичне и годишње обрачуне органа Асоцијације и утврђује да ли су сачињени у складу са Законом;

- извештава Главни одбор о периодичним и годишњим рачуноводственим исказима и извештајима о пословању органа у Асоцијацији;

- уколико утврди било какве неправилности у материјално-финансијском пословању било ког органа Асоцијације сазива Главни одбор;

- врши контролу уплате и расподеле чланарине и у складу са Статутом Асоцијације и даје мишљење и предлоге о расподели прихода;

- именује ревизоре и разматра њихове извештаје;

- сарађује са Надзорним одборима на свим нивоима руковођења у Асоцијацији, по потреби пружа им помоћ и остварује надзор над њиховим радом, зашта именује ревизоре и разматра извештаје ревизора; и

- периодични и годишњи извештај о свом раду доставља Главном одбору Асоцијације.

 

Надзорни одбор броји 3 члана и из свог састава бира председника.

 

Чланови Главног и Статутарног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.

 

ЧЛАН 44.

Статутарни одбор Асоцијације ради следеће:

- прати примену овог Статута и усаглашеност Статута Покрајинских и статутарних одлука окружних, градских и општинских организација са овим Статутом;

- даје тумачења овог Статута;

- предлаже Скупштини Статут, односно измене и допуне Статута.

 

Статутарни одбор броји 3 члана и из свог састава бира председника. Чланови Главног и Надзорног одбора не могу бити чланови Статутарног одбора.

 

ЧЛАН 45.

Председништво Асоцијације је орган Главног одбора и за свој рад је одговорно Главном одбору.

 

Главни одбор својом Одлуком утврђује број и структуру чланова Председништва.

 

Председник Асоцијације, потпредседници и Генерални секретар су чланови Председништва.

 

Избор чланова Председништва врши Главни одбор из свог састава.

 

ЧЛАН 46.

Председништво Главног одбора има следеће задатке:

- одржава непрекидни контакт и уско сарађује са Главним, Надзорним и Статутарним одбором Асоцијације;

- разматра питања из надлежности Главног одбора и припрема и предлаже Главном одбору, доношење одлука и закључака, заузимање ставова и усвајање одговарајућих аката;

- спроводи одлуке, ставове и закључке Главног одбора;

- по одлуци Главног одбора, упућује предлоге надлежним државним органима за доношење и измене закона и других прописа;

- по одлуци Главног одбора, преговара са органима државе Србије, надлежним Фондом ПИО, удружењима војних пензионера и другим, за своје чланство битним организацијама и асоцијацијама и упознаје Главни одбор Асоцијације о резултатима преговора;

- одлучује о успостављању сарадње са друштвеним, и невладиним организацијама и асоцијацијама;

- стара се о материјално-финансијском пословању, интерним фондовима и имовини Асоцијације;

- предузима мере за правовремено и истинито информисање целокупног чланства јавности о раду Асоцијације;

- ангажује се на хуманизацији и побољшању услова живота и лечења најтеже оболелих чланова ратних и мирнодопских војних инвалида и других, њима сличних, чланова Асоцијације;

- руководи радом сопствених стручних служби или уско сарађује са стручним службама на које се Асоцијација буде ослањала;

- доноси одлуке и усваја акта из оквира својих надлежности;

- доноси Главном одбору извештај о свом раду између две седнице Главног одбора.

 

ЧЛАН 47.

 Председник Асоцијације представља и затупа Асоцијацију.

 

Председник Асоцијације је истовремено и председник Главног одбора и Председништва.

 

Председник је налогодавац и одговоран је за материјално-финансијско пословање Асоцијације.

 

Председник председава седницама Главног одбора и Председништва и одговоран је за спровођење политике Асоцијације.

 

Председника Асоцијације бира Скупштина Асоцијације.

 

ЧЛАН 48.

Главни одбор из свог састава бира Генералног секретара на предлог највиших органа Асоцијације. Генерални секретар виших органа Асоцијације. Генерални секретар организује рад и извршава одлуке, закључке, ставове и акта Главног одбора и Председништва, уско сарађује са стручним службама, ради по налогу Председника Асоцијације и замењује га у случају одсутности.

 

ЧЛАН 49.

 Главни одбор из свог састава, на предлог Председника Асоцијације, бира три потпредседника који ће се бавити проблемима чланства по следећим категоријама: за војна лица, за цивилна лица и за РВИ и МВИ. У оквиру категорија цивилна лица улазе и породичпни пензионери и отпуштена лица.

 

Потпредседници Главног одбора прате стање и проблеме у својим областима деловања, предлажу одређене мере и активности које треба предузимати и ангажују се на реализацији ставова и одлука које доносе Главни одбор и Председништво, раде по налогу Председника и одговорни су за своје подручје рада, и рад у њему, Председнику и Главном одбору.

 

 

VIII СРЕДСТВА И ИМОВИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

ЧЛАН 50.

Извори прихода Асоцијације су: чланарина, донације, легати, прилози, поклони, конкурисањем пројеката код надлежних органа и средства из других извора у складу са законом (обављајући привредне, научне и техничке делатности).

 

IX ОЗНАКЕ И ПРИЗНАЊА

 

ЧЛАН 51.

Од јавних ознака Асоцијација има: амблем, заставу, значку и чланску карту.

На значки се налази Амблем Асоцијације.

Одлуку о изгледу и величини амблема, значке и заставе доноси Главни одбор Асоцијације.

 

Чланска карта је величине 90 х 55 мм. У горњем левом углу чланске карте налази се амблем Асоцијације, а десно од њега натпис плавом бојом, по могућству у два реда: Први ред: Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србије. Испод натписа назива Асоцијације написати два пута крупнијим словима од назива Асоцијације ЧЛАНСКА КАРТА. Испод овог натписа уписати ЈМБГ ___________________ одштампати простор за упис јединственог матичног броја грађана. Испод ЈМБГ оставити простор за упис ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА члана - црта дуж целе Чланске карте (по пола сантиметра од леве и десне ивице), и у доњем левом углу одштампати серијски број чланске карте, почев од броја 00100.

 

ЧЛАН 52.

Асоцијација има признања која се додељују појединцима, органима и организацијама из састава Асоцијације за допринос у остваривању резултата рада Асоцијације и за остварене резултате у раду.

 

Признања се могу додељивати и појединцима, органима и организацијама државне управе, донаторима, спонзорима и свим другим који су, на било који начин, сарађивали у раду са Асоцијацијом, пружили помоћ у раду Асоцијације и допринели остваривању резултата рада.

 

Врсте, надлежности, критеријуме и поступак у додели признања утврђује Главни одбор Асоцијације посебним правилником.

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

ЧЛАН 53.

Појединачне измене и допуне овог Статута предлаже Главни одбор Асоцијације на предлог Статутарног одбора, а усваја Скупштина Асоцијације. Изменама и допунама из става 1. овога члана не могу се мењати Основна начела Статута.

 

ЧЛАН 54.

Асоцијација престаје из разлога прописаних законом.

 

Одлуку о престанку доноси Скупштина Асоцијације.

 

У случају престанка Асоцијације, као прималац њене имовине Скупштина ће одредити само домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

 

ЧЛАН 55.

 Све измене и допуне Статута усвојене су на скупштини Асоцијације одржаној 18.01.2020. године и усаглашене са Новим Законом о удружењима, Службени Гласник Републике Србије бр. 51/09. Усвајањем овог Пречишћеног текста Статута, престаје да важи Статут усвојен на Скупштини одржаној 24.12.2009. године.

 

 

 

 

18.01.2020.

ПРЕДСЕДНИК АСОЦИЈАЦИЈЕ

Владислав Милосављевић